Polytrichum-commune-(11)

Flora

Park Krajobrazowy Pasma Brzanki wyróżnia się dużym bogactwem flory. Dominującym kompleksem leśnym jest zespół żyznej buczyny karpackiej, tworzący rozległe kom­pleksy w wyższych partiach pasma Brzanki i Liwocza.
W drzewostanie dominuje buk zwyczajny ze znacznym udziałem jodły, klonu, jawora i je­sionu. Występują tu również, grab zwyczajny, brzoza brodawkowata i w formie podgór­skiej, dąb szypułkowy i sosna zwyczajna. Najczęściej spotykane tu krzewy to: leszczy­na, kruszyna, dziki bez czarny i koralowy.
Runo tego kompleksu jest bogate, najczę­ściej i najliczniej występującymi gatunkami są m.in. żywiec gruczołowaty, zawilec gajowy, narecznica samcza, jeżyna gruczo­łowata. Innymi zespołami leśnymi występu­jącymi na terenie Parku są: kwaśna buczyna karpacka, podgórski łęg jesionowy, i grąd subkontynentalny.
W Parku występuje ponad 60 gatunków ro­ślin chronionych. Do najcenniejszych należą języcznik zwyczajny, pokrzyk wilcza jagoda, wawrzynek wilczełyko, kłokoczka południo­wa, kukułka szerokolistna i wroniec widlasty.
Stosunkowo duży udział we florze naczynio­wej Parku mają rośliny górskie. Najciekawsze z nich to: śnieżyczka przebiśnieg, turzyca zwisła.
Na terenie Parku spotykane są także grzyby prawnie chronione, takie jak: soplówka jodło­wa, smardz jadalny i szyszkowiec łuskowaty.

Fauna

Fauna Pasma Brzanki obfituje przede wszyst­kim w zwierzynę łowną, jak: sarny, jelenie, dzi­ki, lisy. Spotykane są tu także gatunki ssaków objęte ochroną prawną m.in. jeż, gronostaj, łasica, wydra, popielica, orzesznica.
Występuje tu około 90 gatunków ptaków, w tym: bocian czarny, puszczyk uralski, dzięcioł białogrzbiety, puchacz, kruk, krogulec, myszołów, jastrząb. Spotkać można gady: za­skrońca, żmiję zygzakowatą, jaszczurki: zwinkę i żyworodną oraz padalca.
Płazy reprezentowane są przez salamandrę plamistą i kumaka górskiego, ropuchy: szarą i zieloną, rzekotkę drzewną oraz żaby i traszki.

WazkaZagnica